NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

GPR MIASTA WŁOCŁAWEK 2018 - 2028

GPR MIASTA WŁOCŁAWEK 2018 - 2028

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) został przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020.

Działania rewitalizacyjne we Włocławku podejmowane przed przyjęciem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

GPR zawiera zidentyfikowane problemy i potencjały obszaru rewitalizacji oraz potrzeby lokalnej społeczności, a także pożądane kierunki jego rozwoju. Stanowi efekt ponad dwuletniej pracy oraz zaangażowania interesariuszy rewitalizacji, w tym szczególnie mieszkańców Włocławka, przedstawicieli instytucji, wydziałów Urzędu Miasta Włocławek oraz Radnych Rady Miasta Włocławek w formie wielogodzinnych konstruktywnych spotkań, warsztatów, dyskusji, wywiadów, spacerów po obszarze rewitalizacji, a także społecznej działalności kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Ukierunkowały one autorów GPR-u do przygotowania dokumentu wskazującego oczekiwane zmiany w obszarze rewitalizacji, osadzone w realnej rzeczywistości. GPR zakłada realizację w sposób kompleksowy działań służących lokalnej społeczności, zmierzających do wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Przewidziane do realizacji przedsięwzięcia zostały wypracowane przez interesariuszy rewitalizacji, w trakcie procesu partycypacyjnego planowania GPR-u. Składają się z szeregu działań społecznych, uzupełnionych projektami infrastrukturalnymi, które są wzajemnie komplementarne i zmierzają do osiągnięcia założonych celów rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028  zredagowali pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek przy wsparciu dr Barbary Moraczewskiej, Pełnomocnika Prezydenta ds. rewitalizacji oraz ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Miasta i Wydziałami: Urbanistyki i Architektury, Edukacji, Centrum Obsługi Inwestora, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Gospodarki Miejskiej, Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, a także instytucjami: Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Administracją Zasobów Komunalnych, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Lokalną Grupą Działania Miasta Włocławek.

Pliki do pobrania:

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Załącznik nr 1 do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
Załącznik nr 2 do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
Załącznik nr 3 do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028
Załącznik nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVI/91/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

- Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 [pdf] | [doc]


- Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 [pdf]

- Sprawozdanie z realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 [pdf]


NARZĘDZIOWNIK czyli ścieżki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028


W związku z realizacją projektu „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w konkursie dotacji pn.: „Modelowa Rewitalizacja Miast”, dotyczącym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywana programów rewitalizacji i modelowych działań rewitalizacyjnych opracowano Narzędziownik, zawierający opis ścieżek realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dokument ma wskazać, w jaki sposób wdrażać główne polityki publiczne: społeczną, gospodarczą, mieszkaniową i przestrzenną, poddane diagnozie w procesie programowania rewitalizacji we Włocławku.


Plik do pobrania: Narzędziownik

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!